logo
quran
Namazı bozan ve bozmayan durumlar

Namazı Bozmayan Şeyler

(1) Namaz kılan kimse bir yazıya bakıp anlasa,

(2) yahut fazla bir hareket yapmadan dişlerinin ar asındaki nohuttan küçük bi şeyi yese,

(3) yahut secde ettiği yerden bir kimse geçse namaz bo­zulmaz; ama geçen kimse günahkâr olur.

(4) Şu (aşağıdaki davranış) ile (kocaya) dönüş tescil edilse bile boşadığı bir kadının (yahut yabancı bir kadının) fercine şehvetle bakmak namazı bozmaz.

Namazın Mekrukları

Namaz kılan kimseye mekruh olan şeyler yetmiş yedi onlardır:

(1) Elbisesiyle ve
(2)
vücuduyla oynamak gibi,
(3)
vâcib veya
(4)
sünneti bile bile terketmek;
(5)
küçük (çakıl) taşlarım gider-nekj [bir kereye mahsus olmak üzere secde için mekruh değildir
[6)
parmaklan, çıtlatmak ve
(7)
bunları birbirine geçirmek,
(8)
elle­ri böğürlerekoymak,
(9)
boynu çevirmek,
(10)
(kıçı yere koyup dizleri dikerek göğüste birleştirmek ve elleri de yere koymak sure­tiyle) köpek oturuşu gibi oturmak,
(11)
kolları yere yatırmak,
(12)
kolları sıvamak,
(13)
gömlek giyme imkânına sa-j hipken (giymeyip sadece) pantolonlanamaz kılmak,
(14)
işaretle! selâm almak,
(15)
özürsüz olarak (namazda) bağdaş kurmak;
(16)
saçlarını (arkaya veya tepesine) bağlamak,
(17)
başın çevresine mendil bağlayıp ortasını açık bırakmak,
(18)
elbiseyi önden veya arkadan yukarı çekmek,
(19)
elbiseyi başına ve omuzlarına, yabut sadece omuzlarına koyup yanlarını birleştir-meden aşağı salıvermek,
(20)
ellerin dışarı çıkmasına imkân vermeyen bir el­biseye bürünmek,
(21)
elbiseyi sağ koltuğunun altına alıp iki tarafını sol omuzuna atmak;
(22)
okumayı (kıraati), kıyam (ay-ak)da değil de, başka bir halde iken yapmak,
(23)
nafile (ve sünnet)lerde birinci rek’atı uzun tutmak,
(24)
diğer bütün namaz-1 larda ise ikinci rek’atı birinciden uzun tutmak,
(25)
farzların bir| rek’atmda (okuduğu) sûreyi tekrarlamak,
(26)
(bir önceki rek’atta); okuduğu sûrenin üstündeki bir sûreyi okumak,
(27)
(bir evvelki rek’atta okuduğu sûreden sonraki sûreyi atlayıp öbür rek’atta bir sonrakini okumak suretiyle) iki rek’atta sûreler arasını açmak,
(28)
hoş bir kokuyu koklamak,
(29)
elbiseyle veya
(30)
bir yelpaze ile bir veya iki kez serinlenmek,
(31)
secdede veya diğer yerlerde ellerin veya
(32)
ayakların kıbleden (başka tarafa) çevrilmesi,
(33)
rükûda ellerin dizlere konulmaması,[215]
(34)
esnemek,
(35)
gözleri kapatmak,
(36)
gözleri göğe (yukarı) doğru kaldırmak,
(37)
(göğsü çıkarıp elleri uzatmak suretiyle) gerinmek,
(38)
az (sayılacak) bir hareket yapmak,
(39)
bit tutmak ve
(40)
öldürmek,
(41)
burun ve
(42)
ağzı kapatmak,
(43)
ağza, usûlüne uygun tarzda okumaya en­gel olacak bir şey koymak;
(44)
sarığın sargısı üzerine ve
(45)
re­sim üzerine secde etmek,
(46)
burnunda herhangi bir özrü yok ik­en sadece alnı ile secde etmek;
(47) namazı yol üstünde,
(48) ha­mamda,
(49) tuvalette,
(50) mezarlıkta,
(51) rızasını almadan bir başkasının arazisinde,
(53) pisliğe yakın bir yerde kılmak;
(53) büyük ve
(54) küçük abdestlerden biri sıkıştırır bir halde
(55) yaut yellenecek bîr halde iken namaz kılmak;
(56) vaktin çıkma­mdan veya cemaati kaçırmaktan korkulmadığı takdirde, mayiıayan bir pislikle namaz kılmak, [aksi halde namazı kesmek ıenduptur],
(57) (kirden pastan konulmayan) iş elbisesiyle namaz kılmak,
(58) baş açık namaz kılmak, [tazarrû ve tezellül (ken-ini âciz göstermek) maksadıyla baş açık kılman namaz bu ükmün dışındadır],
(59) sevdiği yemek hazırken ve
(60) kalbi leşgul edecek ve huşûu bozacak olan şeyler karşısında namaz ılmak,
(61) âyet ve
(62) (okunan) tesbihâtı elle saymak;
(63) namın mihrapta,
(64) bir yerde veya
(65) bir arazide tek başına urması,
(66) safta aralık (boş yer) varken safin gerisine durmak,
( 67) üzeri resimli elbise giymek;
(68) (namaz kılanın) başımn üst tarafhnda veya
(69) arkasında,
(70) önünde veya
(71) (yanlardan) azasında resim bulunmak; ancak resim küçük veya başı kesik lur yahut resim cansız bir şeye ait bulunursa mekruh olmaz;
(72) önünde yahut
(73) içinde kor ateş bulunan tandır veya
(74) yuyan insanlar bulunması,
(75) kendisine bir zararı olmayan ılnmdaki toprağı namazda iken silmek,
(76) (Fatiha’nm dışında) tir sûre tayin edip ondan başkasını okumamak; ancak bu sureyi :olayına geldiği ve Peygamber (Aleyhissalâtü vesselam) okuduğu çin teberrüken okursa mekruh olmaz;
(77) önünden geçilmesi nuhtemel iken namaz için sütre (siper) edinmemek.

Namaz İçin Sütre (Siper) Edinmek ve Namaz Kılanın Önünden Geçenlere Engel Olmak

(Namaz kılan bir kimsenin) parmak kalınlığında, bir zira’ ya­nıt daha fazla kalınlıktaki bir sütreyi (siperi önüne) dikmesi nüstehaptır.Sütreye yakın durmak, oniı tamamen karşısına almayıp kaşlarından birinin hizasına dikmek sünnettir.

Dikecek birşey bulunamazsa uzununa bir çizgi çizilir. Bir kısmı, hilâl şeklinde enine (bir çizgi çizilmelidir) dediler. (Ashnda) önünden geçene mâni olmaya kalkışmamak müstehaptır. İşaret veya teşbih söyleyerek geçene engel olunmasına cevaz verildi. (Geçene engel olmak için bu zikrolunan şeylerin) ikisini birlikte kullanmak mekruhtur. (Erkekler namazda okurlarken) seslerini yükselterek, (kadınlar da) işaretle veya sağ elinin parmaklarıyla sol elinin üzerine vurmak suretiyle önlerinden geçene mâni olur­lar. Kadınlar, fitneye sebep olacağı için, seslerini yükseltmezler. (Namaz kılanın önünden) geçen kimseye fiilî müdâhaleyle engel olunmamalıdır. Bu (konudaki) hadis-i şerif,[219] (İslâm’ın ilk zamanla­rında) fiilen müdâhale etmek vardı ve namaza aykırı davranışlar mubahtı, (fakat şimdi) bunun hükmü kaldırılmıştır

Namaz Kılanlara Mekruh Olmayan Şeyler

(1) Beline (kuşak) bağlamak,
(2) hareketi meşgul etmediği takdirde kılıç kuşanmak,[220]
(3) tercih edilen görüşe göre ellerini fe­racesine ve feracesinin (elleri çıkarmak için bırakılan) yarıklarına sokmak;
(4) Mushaf a veya askıda bulunan kılıca, oturan ve konuşmakta olan birinin sırtına, muma veya kandile karşı dur­mak ki doğrusu da budur;
(5) üzerindeki resimlere secde etmemek şartıyla resimli bir yaygı üzerine secde etmek;
(6) zarar vereceğin­den korktuğu yılan ve akrebi, birkaç darbeyle ve (yönünü) kıble­den ayırma pahasına da olsa öldürmekki en doğrusu da budur.
(7) Vücuda yapışmasın diye rükûda elbiseyi hareket ettir­mek,
(8) namazdan ayrıldıktan sonra alındaki toprak veya otu sil­menin bir zararı yoktur. Eğer zarar veriyor ve namazda meşgul ediyorsa namazdan ayrılmadan da (alındaki toprak veya otlar) giderilebilir.
(9) Yüzünü çevirmeden göz ucuyla bakmak, (yerin sert­liğini hissetmek şartıyla) yatak, kilim ve keçe üzerinde namaz kılı-nabilir; en iyisi yerde ve yerden çıkan şeyler üzerinde namaz kıl­maktır.
(10) Nafile namazların her iki rek’atmda aynı sûreyi okumanın bir sakıncası yoktur.

Namazı Yarıda Kesmeyi Gerektirenve Benzeri Şeylerle ilgili Hususlar

(1) Darda kalan bir kimseye yardım için namazı kesmek gere­kir.
(2) Ana-babadan birinin çağırmasıyla namaz bozulmaz.
(3) Başkasına ait de olsa bir dirheme muadil (para veya mal gibi) bir şeyin çalınması durumunda,
(4) kurdun koyuna saldırması veya bir âmânın kuyu ve benzeri bir yere düşmesi endişesinden dolayı ve
(5) ebenin, çocuğun ölümünden korkması halinde namaz yarıda kesilir. Ölüm korkusu yoksa bile, ebenin namazı tehir edip kazaya bırakması ve) çocuğu karşılamasında bir sakınca yoktur.
6) Yolcu da öyle; hırsızlardan, yol kesicilerden[223] korktuğu takdirde vaktin namazını tehir edebilir.

 

Kaynak : Nuru-l İzah


Bu Konu 3.093 defa Okundu
100Bugün Namazlarını kıldınmı ?